[quote = ; 1742012 Có lẽ để kéo đồng euro cùng với nó? Ý tôi là, tôi đã thấy một số cuộc gọi khẩn cấp cho đồng euro 1,40. Không phải ngày mai hay ngày hôm nay nhưng trước giấc mơ 1.5. Vẫn không tìm ra nếu những cuộc gọi đó là để có được một sự điều chỉnh rộng rãi hoặc một sự đảo chiều sâu rộng trong xu hướng đồng đô la (mà tôi không nghĩ) [/quote] Tôi thực sự không thấy điều đó xảy ra. Euro phải làm là đưa các nhà phân tích bắt đầu và một sự chờ đợi được mong đợi gọi là đảo ngược. Một số công việc yếu thứ sáu sẽ gửi lên đến 1,50 và một số tiền mạnh có thể giảm xuống 1,44 hoặc hơn nhưng không tồi tệ hơn nhiều.